20-21 марталда 2018 соналъ Мах1ачхъала шагьаралъул 11 гимназиялда т1обит1ана нилъер конкурс «Бищун лъик1ав рахьдал мац1алъул муг1алим-2018».   

Наверх