Г1анди х1орихъ бук1араб авар мац1алъул муг1алимзабазул К1иабилеб Санайилаб  руц1ц1еналъул х1асилал гьенир рук1араз хадурги гьарила. Дие бокьун буго дидаго бихьараб чанго х1ужжаялъул бицине...

                                                                                                   

Наверх