Бадрудинова Заира Тажудиновна, Хасавюрт шагьаралъул 17 школалъул муг1алим

9 классалда авар адабияталъул дарс. Тема: ГI-ХI. Шахтаманов «Къаралазул гIор».

"Рахьдал мацIалъул бищун лъик1ав муг1алим" конкурсалда 5 классалда кьураб рагьараб дарс. Х1адур гьабуна Мирзоева Хатиматица.  

АнсалтIаса багьадур ХIажимурадиде гьабураб               Пьеса   «ХIажимурадил гьунар»

Наверх