19 февралалъ Авар театралда Рахьдал мацIазул къо кIодо гьабун гьабулеб байрамалда кьахъадерил бахIарай ячиналъул гIадат бихьизабуна  гьезул цIалдохъабаз.

19 векалда халкъалда гьоркьосан рахъарал лъик1аланго поэтаз аваразул хъвавулаб поэзия цебе т1езабизе байбихьун буго. Гьезда гьоркьосан бищунго машгьураллъун ккола Хьаргабиса Мах1амадбег, Инхоса Г1алих1ажияв, Ругъжаса Г1анхил Марин ва Элдарилав, Ч1ик1аса Мух1амад, Игьалиса, Ганзил Г1абдула, Бакьайч1иса Ч1анк1а, Хъах1аб росулъа Мах1муд, Т1елекьа

Наверх