Сарат МухIумаева. Кизилюрталъул 7 школалда ТубхIат Зургьаловалъулгун дандчIвай. 19  февраль 2013 сон

Расул Х1амзатов "МагIарулай"

"ГIанаби багIарай, берал чIегIерай, ХIатIида тIадагьай, бицинищ дурго?"...

"ТIаде рахъа, умумул!- АхIи балел руго ниж. МагIарул миллаталъул МагIу т1олеб хIал бугин..."

Проект Х.Бечедовалъул Рахьдал мац1азул къо "Ч1ахъаги маг1арул мац1ги ц1арги" 1.Хор Р,Х1амзатов "Маг1арулазул улка" 2.Г1айшат Малачиева 3.Маг1арул кьурди 4.Тубх1ат Зургьалова 5. Инсценировка"Хасал х1арпал" 6.Т.Зургьаловалъул куч1дул ах1ула Ах1мад Закариевас,Эльмира Аминовалъ,Руслан Х1асановас 7. "Вацлъи" х1аракатчаг1азул

Гьаб нужер мажлисалде цIаруе щварай гуро,  цIер гIадинаб бацIцIадаб рокьуца цIарай йиго 

Казбек районалда культуралъул рукъалъ, муг1алимзабаз ва ц1алдохъабаз гьабураб данделъи.

Наверх